قصه های راست راستکی من

درد و دل نوشت... شاید هم زندگی نوشت...اصلا فقط "نوشت"اش مهم است.

قصه های راست راستکی من

درد و دل نوشت... شاید هم زندگی نوشت...اصلا فقط "نوشت"اش مهم است.

نرمش از اىن قرمانانه تر؟!!! 

لا مصب کلاس آىروبىک راه انداخته....

جناب ظرىف اىن کمره با فنره؟