قصه های راست راستکی من

درد و دل نوشت... شاید هم زندگی نوشت...اصلا فقط "نوشت"اش مهم است.

قصه های راست راستکی من

درد و دل نوشت... شاید هم زندگی نوشت...اصلا فقط "نوشت"اش مهم است.

بعد از یه عالمه وبلاگ جور واجور تعداد زیادی از باز دید کننده و بیخیال همه اونها شدن مونده اینجا برام !

میخوام زور بزنم خودم باشم اسم و فامیل و ....اما به زور من نگاه نکنید آخرش این نه منم!

من بودن شرف میخواد عزت میخواد !


من نه منم!


فلله عزة جمیعا